Rolex Submariner xanh lá phiên bản kỷ niệm sản xuất năm 2012_1